application-biogas

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH LÖSNINGAR

Rening av biogas

Biogas produceras med hjälp av anaerob nedbrytning eller fermentering av biologiskt nedbrytbart organiskt material. Denna process kan uppnås under kontrollerade former i biogasanläggningar eller kan ske spontant i avfallsdeponier. Olika typer och blandningar av organiskt råmaterial används i biogasanläggningar, inklusive gödsel, energigrödor, hushållsavfall, avloppsslam och industriavfall.

Den producerade biogasen innehåller i huvudsak metan, koldioxid och andra spårkomponenter. Denna sammansättning beror på den blandning av organiskt råmaterial som används för att producera biogasen eller sammansättningen av det förvarade organiska avfallet på soptipparna. På soptippar kan eventuellt läckage uppstå i insamlingssystemet för biogas (ökat kväveinnehåll – N₂).

Biogas kan omvandlas till biometan genom att orenheter avlägsnas och att metan och koldioxid separeras. Biogas behandlas så att oönskade produkter avlägsnas, såsom:

 • Svavelväte (H₂S)
 • Siloxaner
 • Terpener

Jacobi Services erbjuder anpassade paket, omedelbart tillgängliga, för att uppfylla alla dessa reningsutmaningar. Dessutom har vi utvecklat ett sortiment av högpresterande adsorptionsprodukter som maximerar prestandan och håller kostnaden på ett minimum.

SAMMANFATTNING

 • En lättanvänd och kompakt lösning
 • Filterlösningar som behandlar ett brett intervall av koncentrationer och flöden
 • Mobila filter är en bevisad teknologi
 • Ingen hantering av kol på plats
 • Koppla in och använd

Borttagning av svavelväte (H₂S) från biogas

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material i deponier och anaeroba rötkammare. Svavelväte (H₂S) bildas under den anaeroba nedbrytningen av svavel som innehåller molekyler såsom aminosyror med svavelinnehåll i protein.

De mobila filterlösningarna från Jacobi Services, fyllda med noga utvalda medium, används för att avlägsna svavelväte (H₂S) före förbränningsmotorer eller turbiner. Vid förbränning av biogas kan H2S omvandlas till svaveldioxid eller svaveltrioxid (SO₂ respektive SO₃) och resulterar i:

 • Högre underhållskostnad på grund av korrosion
 • En negativ effekt på motoroljan, vilket innebär att den kommer behöva bytas oftare
 • Ökat utsläpp av SO₂/SO₃ i motoravgaser

Avlägsnande av siloxaner från biogas

Siloxaner som finns i biogas bränns i gasturbinen eller förbränningsmotorn och bildar kiseldioxid i form av kiseldioxid (SiO₂) eller silikat (SiₓOy). Detta kiseldioxid eller silikat skapar beläggningar på ventiler, cylinderväggar, foder och på turbinblad vilket orsakar abrasion, blockeringar och mekaniska utrustningsfel. Dessa beläggningar kommer att leda till:

 • Högre underhållskostnad
  • Mer frekventa oljebyten (ofta mer än två gånger den förväntade frekvensen)
  • Byte av ventiler och cylindrar
 • Minskad motoreffekt (ofta omkring 10 – 20 %)
  • Minskad vinst
 • Ökad kapitalkostnad
  • Totalt mekaniskt fel eller motorstopp på förbränningsmotorn

De mobila filterlösningarna från Jacobi Services, fyllda med noga utvalda medium, används för att avlägsna siloxaner från förbränningsmotorer eller turbiner och undvika uppbyggnad av silikat och höga kostnader.

Avlägsnande av terpen från biogas

Terpener är ännu en oönskad orenhet i produktionsprocessen av biometan som måste avlägsnas innan de sprutas in i försörjningsnätet eftersom de också kan skapa en rad problem, inklusive:

 • Korroderande packningar och plaströr (PE)
 • Maskerar doftkomponenten tetrahydrotifen (THT) som tillsätts för att biometanläckor ska upptäckas

Normalt riktar man bara in sig på terpener när biogasen används för att producera biometan. De mobila filterlösningarna från Jacobi Services, fyllda med noga utvalda medium, används för att avlägsna terpener före insprutning i naturgasnätet.

Avlägsnande av svavelväte (H₂S) från CO₂-berikad luft

Biogas kan uppgraderas till biometan, som kan matas ut direkt i naturgasnätet eller användas som fordonsbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser genom att blandningen av koldioxid (CO₂)/metan (CH₄) separeras.

Vattentvätt är en av de mer populära metoderna för att separera biogas. Den är effektiv eftersom koldioxid är vattenlösligt och metan är i stort sett olösligt. Koldioxidet absorberas vid högt tryck i vattnet och desorberas från vattnet vid lägre tryck och närvaro av luftflöde. Detta luftflöde tar också upp svavelväte (H₂S) som finns i vattnet och orsakar den typiska lukten av ruttna ägg när det frisläpps.

Svavelväte (H₂S) avlägsnas därför från den koldioxidberikade (CO₂) luften med mobila och/eller fasta filter från Jacobi Services innan det släpps ut i miljön för att undvika obehag för arbetare och grannar.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

*indikerar obligatoriska fält.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.