Do wszystkich, których może to dotyczyć zgodnie z Regulacją (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Polityka ochrony danych

Zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.

My, Jacobi Carbons GmbH, niezwłocznie informujemy Cię w poniższych akapitach o Artykule 13 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych („RODO”).

Chętnie wywiązujemy się z tego obowiązku i chcielibyśmy w przejrzysty i szczegółowy sposób poinformować Cię, jakie dane osobowe o Tobie możemy przechowywać.

Poniższe wyjaśnienia mają na celu opisanie, jakie dane przetwarzamy w jakim celu i jakie przysługują Ci w związku z nimi prawa.

 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Osoba(y) odpowiedzialna(e) odpowiednio zgodnie z RODO, obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych w europejskich państwach członkowskich oraz innymi przepisami krajowymi, które dotyczą ochrony danych to:

Jacobi Carbons AB
Slöjdaregatan 1, SE-393 53 Kalmar,
Szwecja
reprezentowane przez : Dyrektora Generalnego
Remko Goudappel.  Telefon: +46 480 417550 Mail: remko.goudappel@jacobi.net

 

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest:

Allan Royston
Jacobi Carbons Limited,
Moss Estate, Leigh
WN7 3PT, United Kingdom
Telefon: +44 1942 670 600
Mail: allan.royston@jacobi.net

 

Przetwarzanie danych osobowych
Zakres danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko w niezbędnym zakresie. Będziemy przede wszystkim dążyć do uzyskania zgody użytkowników, których dane dotyczą, chyba że jest to wykluczone z przyczyn faktycznych i/lub istnieje prawny standard zgody, który uzasadnia przetwarzanie.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim ma zastosowanie co najmniej jedno z poniższych:

• osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny;

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej podmiotowi odpowiedzialnemu;

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmiot odpowiedzialny lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Usuwanie danych i czas przechowywania 

W przypadku zaprzestania wykorzystywania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zostaną one usunięte lub zablokowane. Obowiązek przechowywania może być również nałożony przez europejskie lub krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze. Gdy tylko upłynie ustawowy okres przechowywania, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

 

Strona internetowa i logi
Opis i zakres przetwarzania danych osobowych
Kiedy nasza strona internetowa jest odwiedzana przez osoby, których dane dotyczą, niektóre dane są automatycznie gromadzone za pośrednictwem systemu wywołującego. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować osoby, których to dotyczy, jakich danych dotyczy: 

Typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, usługodawca, adres IP Data i godzina dostępu, strona początkowa (ostatni wybrany adres), strona początkowa 

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszych systemów komputerowych. W takim przypadku dane nie będą łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika. Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszych systemów komputerowych. Adresy IP lub inne dane, które umożliwiłyby ustalenie użytkownika, nie zostaną zapisane. W takim przypadku dane nie zostaną połączone z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

Podstawa prawna przetwarzania danych
Przechowywanie danych i znalezionych plików dziennika ma swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1. 

 

Cel przetwarzania
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zachowany przez cały czas trwania sesji. 

Przechowywanie w plikach logów ma na celu zapewnienie funkcjonalności serwisu. Ponadto dane służą do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych. 

W tym celu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1. Norma stanowi również podstawę prawną przetwarzania. 

 

Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celu ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia serwisu ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przeciwnym razie przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy lub zobowiązują nas do tego obowiązki prawne. 

W przypadku przechowywania danych w plikach logów ma to miejsce nie później niż po siedmiu dniach. Możliwe jest dodatkowe miejsce do przechowywania. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przypisanie klienta dzwoniącego nie jest już możliwe.

 

Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Ponieważ dane zbierane dla funkcjonalności serwisu w celu funkcjonowania serwisu są obowiązkowe, nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika. 

 

Kontakt i portal
Jeśli korzystasz z naszego elektronicznego formularza kontaktowego lub naszego portalu, dane, które wpisujesz w odpowiedniej masce, zostaną zebrane. 

Ponadto przechowywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina żądania. 

W celu realizacji usług mogą chodzić o ankiety dotyczące imienia i nazwiska, adresu, firmy, adresu e-mail, a także w indywidualnych przypadkach inne dane, o ile jest to niezbędne do zawarcia umowy. 

W celu przetwarzania danych, podczas procesu przesyłania uzyskiwana jest Twoja zgoda i odsyła się do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail, zostaną zapisane dane osobowe, które określisz w wiadomości. 

Przetwarzanie ma na celu wyłącznie komunikację z Tobą. Jeśli korzystasz z portalu, dane będą przetwarzane w celu zarządzania Twoim dostępem i oferowania usług. 

W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1.
W zakresie przekazywanych danych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. Jeżeli ma zostać zainicjowane nawiązanie przedumownej umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1. W przypadku zamówienia usług w portalu podstawą prawną jest RODO art. 6 ust. 1.
 

Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą. Jeśli logujesz się do naszego portalu, wykorzystujemy dane do przypisania Ci dostępu i zapewnienia funkcjonalności portalu. W związku z tym mamy wymagany prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu. 

Jeżeli podczas kontaktu przesyłane są inne dane, które pozwalają na osobiste odniesienie, służy to zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu portalu kontaktowego i zabezpieczeniu systemu. 

Dane usuniemy niezwłocznie po osiągnięciu wyżej wymienionych celów przetwarzania danych, w odniesieniu do danych z portalu internetowego, po upływie ustawowych okresów przechowywania.

Jeśli wprowadzisz dane osobowe w formularzu kontaktowym lub wyślesz nam wiadomość e-mail, cel zostanie osiągnięty po zakończeniu naszej komunikacji, ponieważ Twoja prośba została ostatecznie wyjaśniona. 

Dane osobowe zebrane ze względów bezpieczeństwa zostaną usunięte po tygodniu. 

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Nawet jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, możesz sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych. W takim przypadku dalszy kontakt z nami nie jest już możliwy. Sprzeciw można nam przekazać w dowolnej formie, na przykład kontaktując się ze wspomnianym wcześniej inspektorem ochrony danych.

 

Cookies
Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się za pomocą tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej i systemie. W przypadku wejścia na stronę internetową taki plik cookie może zostać zainstalowany w systemie i przeglądarce. Zawiera informacje, które pozwalają zidentyfikować dokładną przeglądarkę po ponownym wejściu na tę samą stronę internetową. 

Pliki cookie służą do ulepszania i przejrzystości naszej strony internetowej. Dotyczy to artykułów w koszyku lub danych logowania. Pliki cookie umożliwiają również ocenę ruchu na stronie. Można również rejestrować to, czego szukasz, jak często odwiedzasz stronę lub z jakich ofert korzystasz. Nie ma połączenia z innymi danymi o Tobie. Ponadto dane są pseudonimizowane, dzięki czemu nie można ich już przypisać.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest art. 6 ust. 1 

Chcielibyśmy poinformować Cię o celu plików cookies. Niezbędne technicznie pliki cookie służą uproszczeniu korzystania z witryny. W innym przypadku prezentacja niektórych części naszej strony nie byłaby możliwa. Może być również konieczne rozpoznanie Twojej przeglądarki, aby aplikacje działały na naszej stronie internetowej. 

Funkcje oceny służą poprawie jakości naszej oferty cyfrowej. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o korzystaniu z naszych ofert, aby stale je poszerzać i optymalizować. 

Wyżej wymienione cele stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art.
6 ust. 1  

Ponieważ pliki cookie są przechowywane w Twoim systemie, a dane są do nas przesyłane, powinieneś zdecydować, czy tego chcesz, czy nie. Możesz zapobiec plikom cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Pliki cookie można również w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach – nawet automatycznie. Może to jednak oznaczać, że nie możesz już korzystać z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej. 

 

Google Analytics
Zainstalowaliśmy na tej stronie wtyczkę z funkcjami usługi analityki internetowej Google Analytics, dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Oprogramowanie umożliwia ocenę ruchu na stronie. Ponadto można rejestrować to, czego szukasz, jak często odwiedzasz stronę lub z jakich ofert korzystasz. Nie ma połączenia z innymi danymi o Tobie. Ponadto dane są pseudonimizowane, dzięki czemu nie można ich już przypisać. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest art. 6 ust. 1 

Funkcje oceny służą poprawie jakości naszej oferty cyfrowej. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o korzystaniu z naszych ofert, aby stale je poszerzać i optymalizować. 

Powyższe cele stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 

Dane będą przechowywane w celu umożliwienia oceny korzystania z witryny. Dane dotyczące użytkowania są między innymi przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Dla Twojej ochrony korzystamy z możliwości anonimizacji adresu IP, aby Twój adres IP został skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki , Google przestrzega również przepisów Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie privacyshield.gov.  

W rzadkich przypadkach pełny adres IP może zostać wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Google ocenia informacje o korzystaniu z witryny w naszym imieniu, aby zapewnić nam przeglądy aktywności w witrynie i inne usługi związane z siecią. Nie ma połączenia adresu IP Google z innymi danymi. 

Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Może to jednak prowadzić do ograniczeń w funkcjonalności serwisu.
 

Innym sposobem zapobiegania przetwarzaniu danych generowanych przez plik cookie, które dotyczą korzystania z witryny przez Google, jest kliknięcie w poniższy link w celu pobrania i zainstalowania dostępnej wtyczki do przeglądarki:      

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Ponadto mogą uniemożliwić przetwarzanie przez Google Analytics, klikając poniższy link. W takim przypadku wstawiany jest tak zwany plik cookie rezygnacji. Przetwarzanie Twoich danych podczas Twoich wizyt u nas w przyszłości. 

 

Wyłączenie Google Analytics 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Google dotyczącą oprogramowania analitycznego pod adresem:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

 

Prawa osób poszkodowanych 

Dopóki dane osobowe są przez Ciebie przetwarzane, jesteś zgodnie z RODO tzw. osobą, której dane dotyczą. W takim przypadku masz następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego, w tym również prawo do negatywnych informacji, jeśli nic o Tobie nie zapisaliśmy.

 

Prawo do informacji 

Oprócz podania informacji o tym, czy zostały zapisane jakiekolwiek dane na Twój temat, masz ogólne prawo do informacji. Przetwarzając swoje dane osobowe, możesz zażądać informacji o następujących informacjach: 

Zgodnie z brzmieniem prawnym zgodnie z art. 15, na Twoje żądanie poinformujemy Cię o celach, w jakich dane osobowe są przetwarzane; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane; planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania.

 

Wskażemy również, że istnieje prawo do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; oprócz istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego informujemy również o wszelkich dostępnych informacjach o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą; oraz, o ile jest to możliwe, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 4 oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonym wpływie takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą. 

Masz również prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku poinformujemy Cię o odpowiednich gwarancjach złożenia zgodnie z art. 46.

Prawo do sprostowania 

Prawo do sprostowania i nowe prawo do uzupełnienia jest gwarantowane, jeśli dane osobowe o Tobie są nieprawidłowe lub niekompletne. Korekta dokonywana jest natychmiast, czyli bez zbędnej zwłoki przez nas.
 

Prawo do ograniczonego przetwarzania
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania. W takim przypadku Twoje dane zostaną tylko zapisane i nie będą już wykorzystywane. Zgodnie z brzmieniem prawa możesz skorzystać z tego prawa, jeśli zaprzeczysz prawdziwości swoich danych osobowych przez okres, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu weryfikację prawidłowości danych osobowych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; jeśli podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie jest jeszcze ustalone, czy prawnie uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad Twoimi powodami.W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny, z wyjątkiem wyżej wymienionego prostego składowania Unii lub państwa członkowskiego. 

Gdy tylko będziemy chcieli ponownie pracować z danymi, ograniczenie przetwarzania powinno zostać zniesione, zostaniesz o tym poinformowany. 

Prawo do usunięcia.  

Masz prawo do usunięcia swoich danych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych przypadków. Państwa dane osobowe usuniemy niezwłocznie, jeśli dotyczące Państwa dane osobowe do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, nie będą już potrzebne, jeśli odwołacie Państwo zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub jeśli zgodnie z art. 21 ust. 1 sprzeciwu wobec przetwarzania i nie istnieją żadne uzasadnione powody przetwarzania lub jeśli zgodnie z RODO. art. 21 ust. 2 sprzeciw wobec przetwarzania. 

Jeśli dotyczące Ciebie dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Jeżeli usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust.1.
 

Prawo do bycia zapomnianym 

Jeżeli podmiot odpowiedzialny upublicznił Twoje dane osobowe i jest zgodny z art. art. 17 ust. 1, podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że zostały zidentyfikowane jako dotknięte, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, żądając usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

 

Wyjątki od ścisłego odwołania   

Prawo do usunięcia może być ograniczone. Dzieje się tak, gdy dane są potrzebne do następujących celów: a mianowicie zgodnie z brzmieniem używanym do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej podmiotowi odpowiedzialnemu; ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz art. 9 ust. 3; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów tego przetwarzania lub dochodzenie, dochodzenie lub obronę praw.  

 

Prawo do informacji
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo zażądać udostępnienia danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo przesłać te dane wybranej przez siebie stronie trzeciej. Osoba odpowiedzialna nie uniemożliwi Ci przekazania danych nowej osobie odpowiedzialnej, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lub na umowie wg. Sztuka. 6 ust. 1, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. O ile jest to technicznie wykonalne i nie narusza to wolności i praw innych osób, masz również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych bezpośrednio z pierwotnej osoby odpowiedzialnej do nowej osoby odpowiedzialnej. 

Jednak prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje we wszystkich przypadkach. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w różnych sytuacjach. Informujemy zatem, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1, oraz wniesienia sprzeciwu do podmiotu odpowiedzialnego; 

To samo dotyczy profilowania. W takim przypadku dane osobowe osoby, której dane dotyczą, nie będą już przetwarzane, chyba że podmiot odpowiedzialny może udowodnić, że istnieją ważne, zasługujące na ochronę powody, które przeważają nad Twoimi interesami jako osoby, której dane dotyczą oraz z Twoimi prawami i wolnościami. Podobnie przetwarzanie może być kontynuowane, jeśli służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 

Przetwarzając Twoje dane osobowe do celów wysyłki bezpośredniej, nadal masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu w celu takiej reklamy.

To samo dotyczy profilowania, w przypadku, gdy jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. 

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. 

Masz prawo, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, do wniesienia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, które wykorzystują specyfikacje techniczne. Przepisy i Twoje prawa wynikające z dyrektywy 2002/58/WE pozostają nienaruszone.

 

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Odwołanie dotyczy w zasadzie tylko przyszłości. Oznacza to, że cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody nie powoduje, że wcześniejsze przetwarzanie jest niezgodne z prawem do czasu cofnięcia zgody.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na zasadzie indywidualnej, w tym profilowanie 

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w zakresie, w jakim ma to skutek prawny lub w podobny sposób wpływa na Ciebie. Dotyczy to również odpowiedniego profilowania. Wyjątkiem jest to, o ile decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym, dopuszczone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, a prawodawstwo to jest odpowiednie w celu ochrony Twoich praw i obowiązków Wolności i Twoje uzasadnione interesy lub za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 o tzw. danych wrażliwych, chyba że RODO art. 9 ust. 2 i podjęto uzasadnione środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów. 

W przypadkach, o których mowa w dwóch poprzednich paragrafach, podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa prawnie uzasadnionych interesów. Obejmuje to co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Właściwym dla Ciebie organem nadzorczym jest organ Twojego miejsca zamieszkania. Ponadto masz możliwość dochodzenia wszelkich innych środków prawnych przed sądami administracyjnymi lub cywilnymi. 

Organ regulacyjny, w którym złożyli Państwo skargę, z przyjemnością poinformuje Państwa o aktualnym stanie wyników i udzieli Państwu wszelkich środków prawnych. 

Mamy nadzieję, że niniejsza polityka prywatności została dobrze zrozumiana i wyjaśniona w sposób zadowalający. W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wymienionym powyżej.