application-biogas

ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA

Oczyszczanie biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej lub fermentacji biodegradowalnej materii organicznej. Proces ten może być realizowany w kontrolowanych warunkach w komorach fermentacyjnych lub może zachodzić spontanicznie na składowiskach odpadów. W komorach fermentacyjnych stosuje się różne rodzaje i mieszanki surowców organicznych, w tym obornik, rośliny energetyczne, odpady z gospodarstw domowych, osady ściekowe i odpady przemysłowe.

Produkowany biogaz zawiera głównie metan, dwutlenek węgla i inne pierwiastki śladowe. Skład ten zależy od mieszaniny surowców organicznych wykorzystywanych do produkcji biogazu lub składu odpadów organicznych składowanych na wysypiskach. Możliwe są również nieszczelności w systemie odbioru biogazu na składowisku (zwiększona zawartość azotu (N₂)).

Biogaz można przekształcić w biometan poprzez usunięcie zanieczyszczeń i oddzielenie metanu od dwutlenku węgla. Biogaz jest oczyszczany w celu usunięcia niepożądanych produktów, takich jak:

 • Siarkowodór (H₂S)
 • Siloksany
 • Terpeny

Jacobi Services oferuje spersonalizowane pakiety z natychmiastową dostępnością, aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom związanym z oczyszczaniem. Ponadto opracowaliśmy gamę wysokowydajnych produktów adsorpcyjnych, które maksymalizują wydajność i utrzymują koszty na minimalnym poziomie.

PODSUMOWANIE

 • Łatwe w użyciu i kompaktowe rozwiązanie
 • Roztwory filtracyjne do uzdatniania szerokiego zakresu stężeń i przepływów
 • Filtry mobilne to sprawdzona technologia
 • Brak konieczności obsługi karbonu na miejscu
 • Podłącz i graj

Usuwanie siarkowodoru (H₂S) z biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji materii organicznej na składowiskach odpadów i w beztlenowych komorach fermentacyjnych. Siarkowodór (H₂S) powstaje podczas fermentacji beztlenowej cząsteczek zawierających siarkę, takich jak aminokwasy zawierające siarkę w białkach.

Mobilne rozwiązania filtracyjne Jacobi Services, wypełnione starannie dobranymi mediami, służą do usuwania siarkowodoru (H₂S) przed silnikami spalinowymi lub turbinami. Podczas spalania biogazu H2S może zostać przekształcony w dwutlenek siarki lub trójtlenek siarki (odpowiednio SO₂ lub SO₃), co spowoduje:

 • Wyższe koszty konserwacji z powodu korozji
 • Ma negatywny wpływ na olej silnikowy, co oznacza, że należy go częściej wymieniać
 • Udział w emisjach SO₂/SO₃ ze spalin silnika

Usuwanie siloksanów z biogazu

Siloksany obecne w biogazie spalają się w turbinie gazowej lub silniku spalinowym, tworząc krzemionkę w postaci dwutlenku krzemu (SiO₂) lub krzemianów (SiₓOy). Ta krzemionka i krzemian gromadzą się na zaworach, ściankach cylindrów, tulejach i łopatkach turbiny, powodując ścieranie, zatykanie i awarie mechaniczne sprzętu. To nagromadzenie doprowadzi do:

 • Wyższe koszty utrzymania
  • Częstsza wymiana oleju (często ponad dwukrotnie większa niż oczekiwana)
  • Wymiana zaworów i butli
 • Straty mocy silnika (często w zakresie 10 – 20%)
  • Zmniejszona rentowność
 • Zwiększony koszt kapitałowy
  • Całkowita awaria mechaniczna lub awaria silnika spalinowego

Mobilne rozwiązania filtracyjne Jacobi Services wypełnione starannie dobranymi mediami są stosowane do usuwania siloksanów z silników spalinowych lub turbin, aby uniknąć gromadzenia się krzemianów i wysokich kosztów.

Usuwanie terpenów z biogazu

Terpeny są kolejnym z niepożądanych zanieczyszczeń w procesie produkcji biometanu i muszą zostać usunięte przed wstrzyknięciem do sieci, ponieważ również stwarzają szereg problemów, w tym:

 • Uszczelki korodujące i rury z tworzyw sztucznych (PE)
 • Maskowanie składnika zapachowego tetrahydrothiphenu (THT), który jest dodawany do biometanu w celu wykrycia wycieku

Terpeny są zwykle celowane tylko wtedy, gdy biogaz jest wykorzystywany do produkcji biometanu. Mobilne rozwiązania filtracyjne Jacobi Services wypełnione starannie dobranymi mediami służą do usuwania terpenów przed wtłoczeniem do sieci gazu ziemnego.

Usuwanie siarkowodoru (H₂S) z powietrza wzbogaconego CO₂

Biogaz może być uszlachetniony do postaci biometanu, który może być następnie wprowadzany bezpośrednio do sieci gazu ziemnego lub wykorzystywany jako paliwo samochodowe w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez oddzielenie mieszaniny dwutlenku węgla (CO₂)/metanu (CH₄).

Mycie wodą jest jedną z bardziej popularnych metod separacji biogazu. Jest to skuteczne, ponieważ dwutlenek węgla jest rozpuszczalny w wodzie, a metan jest prawie nierozpuszczalny. Dwutlenek węgla jest absorbowany pod wysokim ciśnieniem w wodzie i desorbowany z wody pod niższym ciśnieniem i w obecności przepływu powietrza. Ten przepływ powietrza pochłania również siarkowodór (H₂S) obecny w wodzie, który po uwolnieniu do środowiska powoduje typowy zapach zgniłych jaj.

Siarkowodór (H₂S) jest zatem usuwany z powietrza wzbogaconego w dwutlenek węgla (CO₂) za pomocą mobilnych i/lub stałych filtrów Jacobi Services z węglem aktywnym przed zrzutem do środowiska, aby uniknąć zakłóceń dla pracowników i sąsiadów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz poniżej, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

*Oznacza pole obowiązkowe.

 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.