LUFT- OCH GASBEHANDLING

Luftrening – avlägsnande av VOC

Aktivt kol är en bevisat enkel lösning för att kontrollera utsläpp av flyktiga organiska ämnen i atmosfären. Dess förmåga att avlägsna en stor mängd olika organiska föreningar gör att aktivt kol ofta används i våra kostnadseffektiva filter. Vårt aktiva kol av typen EcoSorb™ kan effektivt eliminera BTEX, alifater, aromater, halogener och ketoner. Jacobi erbjuder aktivt kol som granulat och i pulverform beroende på förhållandena i den individuella processen. Våra experter kan ge råd och hjälpa er att hitta bästa lösningen för era behov.

Vad är VOC?

Termen VOC är en allmän akronym för alla organiska föreningar som uppvisar ett ångtryck som gör att de finns i gasform blandade med andra gaser. Vanliga exempel på VOC är:

Industriella och farmaceutiska kemikalier

Vanliga lösningsmedel är alifatiska kolväten, etylacetat, glykoletrar och aceton.

Metylenklorid

Metylenklorid (eller diklormetan) används i bindemedel, avfettningsprocesser och sprayfärg. I människokroppen metaboliseras metylenklorid till kolmonoxid. I USA är metylenklorid undantaget från statusen VOC medan ECHA i Europa har kraftigt ifrågasatt ämnet (SVHC) och dess användning är därför starkt begränsad enligt europeisk lag. De egenskaper som anses ge betänkligheter är ”Misstänkta att vara cancerogena” och är för närvarande ”Under bedömning som hormonstörande”

Tetrakloreten

Tetrakloreten är en flyktig organisk förening som har visat sig orsaka cancer hos djur. Den misstänks också orsaka många av de andningsrelaterade symtom som uppstår vid exponering av VOC.

Tetrakloreten används främst inom kemtvätt. Även om kemtvättar samlar upp tetrakloreten under kemtvättsprocessen är visst utsläpp i miljön oundvikligt.

MTBE

MTBE förbjöds i vissa stater i USA omkring 2004 för att begränsa ytterligare kontaminering av dricksvattenreservoarer (grundvatten) främst från läckande underjordiska bensintankar där MTBE användes som oktanhöjare och syresättningstillsats, som ersättning för tetraetylbly (ämne mot självantändning).

Formaldehyd

Många byggmaterial såsom färg, bindemedel, väggplattor och takplattor ger långsamt ifrån sig formaldehyd som irriterar slemhinnorna och kan skapa irritation och obehag för människor. Utsläpp av formaldehyd från trä ligger inom intervallet 0,02–0,04 ppm. Den relativa luftfuktigheten i en inomhusmiljö kan också påverka utsläppet av formaldehyd. Hög relativ luftfuktighet och höga temperaturer gör att mer formaldehyd avdunstar från trämaterial. Cigarettrök bidrar också till förhöjda halter av formaldehyd, speciellt i hemmamiljöer. Fortsatt bruk inom konservering gör att denna korrosiva kemikalie hamnar på bland annat sjukhus, bårhus och begravningsbyråer.

Källa: Wikipedia

AVLÄGSNANDE AV VOC: PRODUKTER

Ecosorb

EcoSorb™

EcoSorb™ är ett aktivt kol utvecklat för rening av luft och gas inom många områden. Det finns som granulat, extruderade pellets och i pulverform. Dessa produkter har den höga mikroporösitet som krävs för att effektivt adsorbera ämnen i gasfas. Specialkvaliteter, exempelvis syratvättade varianter, finns för tillämpningar där hög säkerhet och renhet krävs.

AVLÄGSNANDE AV VOC: LÖSNINGAR

EcoFlow™ filters

Filter

Jacobi Services kan tillhandahålla EcoFlow™-filter för användning tillsammans med vårt kol EcoSorb™ där vi också tar hand om allt underhåll och all service av filtren.

KONTAKTA OSS

Fyll i det korta formuläret nedan så hör någon från vårt team av sig.

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.