Oil Drums

OLJA & GAS: UTMANINGEN

Chefer för petrokemiska anläggningar måste idag klara av den svåra balansen mellan att optimera driften av raffinaderiet, maximera vinsten och följa de allt strängare miljöföreskrifterna som styr luft- och vattenutsläpp från anläggningen. Jacobi förstår helt och vidden och bredden inom raffinaderidrift och vi har utvecklat ett komplett utbud av aktiva kol kolkvalitéer för att möta alla utmaningar inom normal raffinaderidrift.

Användningsområden och

Tekniker för Processoptimering av Olja och Gas

Amin- och glykolåtervinning

Genom att behandla ett sidoflöde av återcirkulerande aminvätska kan aktivt kol avsevärt förlänga aminets livslängd. På samma sätt kan rening av glykol som används i gasdehydratiseringsprocesser säkerställa maximal prestanda och minskar risken för sekundär kontaminering av raffinatet. Jacobi’s grader PetroSorb™ 1200, 1500 och 2000 är branschgodkända för amin- och glykolåterställningssystem och tar bort organiska ämnen, oljor, svavelföreningar och kol under behandlingsprocessen.

Kondensatbehandling

Hantering av Processvatten är en allt mer viktig komponent inom raffinaderidrift, speciellt i torra regioner. Vid återanvändning av ånga måste olja och kolväten avlägsnas uppströms i förhållande till jonbytare i cirkulationssystem för pannvatten. Jacobi’s serie PetroSorb™ HS inkluderar kvalitéer med låg kiseldioxidavsöndring, vilket minskar kraven på tvättvattnet och säkerställer att jonbytarkolonnerna fungerar som de ska vid borttagning av spårmetaller, och inte kiseldioxid, från det återcirkulerande kondensatet.

HPNA-BORTTAGNING

Under hydrokrackningsprocessen bildas vissa föreningar som kallas tunga polynukleära aromater (HPNA). Dessa föreningar kan trassla till processutrustningen och ha andra negativa effekter. Jacobi erbjuder kolserierna PetroSorb™ 1000 och PetroSorb™ 6000 för att ta bort dessa oönskade komponenter.

Merkaptanutvinning och förädling av bränsle

Aktivt kol fungerar som ett perfekt substrat för impregnering med alla oxideringskatalysatorer som används vid borttagning av merkaptaner från höggradiga flytande bränslen. Jacobis PetroSorb™ G-SWC80 uppfyller alla krav för denna viktiga raffineringsprocess och ger både exceptionell produkthårdhet, minimalt bildande av fina partiklar i det behandlade bränslet och låg volymdensitet.

Gasrening – borttagning av kvicksilver

Kvicksilver och dess bildade biprodukter inom naturgas, petrokemi och raffinaderimatningsströmmar kan resultera i extrem korrosion av metallkomponenter. Jacobi erbjuder sin serie AddSorb™ VQ med högaktivt, impregnerat aktivt kol tillverkat genom ångaktivering av kokosnötskal (granulat) och antracitkol (extruderat). Den kemiska impregnering som används ger exceptionellt hög belastningskapacitet och hög temperaturstabilitet för de allra mest krävande arbetsförhållanden.

Gasrening – borttagning av svavel i naturgas

Svavel är en vanlig förorening som måste tas bort från gasströmmar, oavsett om det är för katalysatorskydd eller kontroll av luktutsläpp i atmosfären. Jacobi’s serier AddSorb™ VA och AddSorb™ Sulfox är lämpliga för borttagning av svavel i i gaser där luft eller syre saknas, med exceptionellt hög kapacitet och lämpliga för förnyelse på plats.

Gasrening – tryckväxlingsadsorption

Mycket rena gaser används allt mer inom raffinering. Avlägsna utvinningsplatser kräver ofta att gasgenerering sker på plats. Aktivt kol spelar en viktig roll vid separationen av syre, väte och andra viktiga gaser från luften i tryckväxlingsadsorptionssystem, PSA. Jacobi’s aktiva kol  PetroSorb™ GXK och PetroSorb™  och PetroSorb™ CS för gasseparation är tillverkade av antracitkol respektive kokosnötsskal  genom ångaktiveringsprocesser, vilket säkerställer utmärkt reaktionsutbyte och slutprodukter med hög renhet.

Reformeringsgasbehandling

Gasåtervinningsprocessen resulterar ofta i föroreningar som är ogynnsamma för de olika behandlingsstegen, såsom ädelmetallkatalysatorer. Aktivt kol förlänger dessa katalysatorers livslängd och kan också fungera som katalysator vid tillverkning av industriprodukter som fosgen, vinylklorid och vinylacetat. Jacobi’s PetroSorb™ GXB är ett bra heltäckande adsorbent för dessa ändamål.

Användningsområden och Teknik

för Miljöefterlevnad för Olja och Gas

Behandling av avfallsvatten

Raffinaderier styrs ofta av strikta regler gällande utsläpp av avfallsvatten, vilka begränsar utsläppet av organiska föroreningar i avloppsvattenströmmar eller reglerar toxiciteten i avloppsvattenutsläpp. Behandling genom att tillsätta aktivt kolpulver (PAC) i befintliga aeroba eller anaeroba biologiska behandlingsprocesser, eller genom fasta bäddar som innehåller aktivt kolgranulat (GAC) kan hjälpa raffinaderier att uppfylla dessa utsläppskrav. Jacobis kol PetroSorb™ 80 och PetroSorb™ 90 är idealiska för kostnadseffektiv behandling av avfallsvatten.

Amin- & glykolåtervinning

Genom att behandla ett sidoflöde av återcirkulerande aminvätska kan aktivt kol avsevärt förlänga aminets livslängd. På samma sätt kan rening av glykol som används i gasdehydratiseringsprocesser säkerställa maximal prestanda och minskar risken för sekundär kontaminering av raffinatet. Jacobis grader PetroSorb™ 1200, 1500 och 2000 är branschgodkända för amin- och glykolåterställningssystem och tar bort organiska ämnen, oljor, svavelföreningar och kol under behandlingsprocessen.

Kondensatbehandling

Vattenanvändningshantering är en allt mer viktig komponent inom raffinaderidrift, speciellt i torra regioner. Vid återanvändning av ånga måste olja och kolväten avlägsnas uppströms mot jonbytarare i omcirkulationssystem för pannvatten. Jacobis serie PetroSorb™ HS inkluderar grader med låg kiseldioxidavsöndring, vilket minskar kraven på tvättvattnet och säkerställer att jonbytarkolonnerna fungerar som de ska vid borttagning av spårmetaller, och inte kiseldioxid, från det återcirkulerande kondensatet.

HPNA-borttagning

Under hydrokrackningsprocessen bildas vissa föreningar som kallas tunga polynukleära aromater (HPNA). Dessa föreningar kan täppa igen processutrustningen och ha andra negativa effekter. Jacobi erbjuder kolserierna PetroSorb™ 1000 och PetroSorb™ 6000 för att ta bort dessa oönskade komponenter.

Luftutsläpp – Voc-kontroll

Förutom bestämmelser som reglerar utsläpp av avfallsvatten måste raffinaderier ofta följa bestämmelser gällande luftutsläpp, vilket kräver kontrolltekniker för flyktiga organiska föreningar (VOCs).  Aktivt kols enkelhet och pålitlighet gör det idealiskt för efterlevnad av luftutsläpp. Jacobi tillhandahåller kvalitéerna PetroSorb™ GXB (pressat kolbaserat) och PetroSorb™ CS (granulat kokosnötskalbaserat) för VOC-borttagningssystem.

Sanering

Raffinaderier måste ofta sanera befintliga vattenkällor p.g.a. tidigare kontaminering eller andra faktorer. Jacobis serie AquaSorb™ inkluderar kostnadseffektiva grader med olika distribuerade porstorlekar för en rad olika saneringstillämpningar på plats, inklusive AquaSorb™ CS, AquaSorb™ 80 och AquaSorb™ 90. Pilotstudier kan hjälpa till att kombinera det lämpligaste aktiva kolet med det vatten/vätska som ska behandlas.

Merkaptanutvinning och förädling av bränsle

Aktivt kol fungerar som ett perfekt substrat för impregnering med alla oxideringskatalysatorer som används vid borttagning av merkaptaner från höggradiga flytande bränslen. Jacobis PetroSorb™ G-SWC80 uppfyller alla krav för denna viktiga raffineringsprocess och ger både exceptionell produkthårdhet, minmalt bildande av fina partiklar i det behandlade bränslet och låg volymdensitet.

Gasrening – borttagning av svavel i naturgas

Svavel är en vanlig förorening som måste tas bort från gasströmmar, oavsett om det är för katalysatorskydd eller kontroll av luktutsläpp i atmosfären. Jacobi’s serier AddSorb™ VA och AddSorb™ Sulfox är lämpliga för borttagning av svavel i gaser där luft eller syre saknas, med exceptionellt hög kapacitet och lämpliga för in-situ regenereing.

Ångåtervinningsenheter

Den kanske största potentiella vinstförlusten för raffinaderier är avdunstningen av kolväteånga vid överföring från bulktankar till transport- och leveransfordon och skepp. Användandet av aktivt kol i adsorption av kolväten med hjälp av en regenerativ ångåtervinningsenhet (VRU) används ofta. Jacobi’s serie PetroSorb™ BX innehar de viktiga egenskaper som krävs för användning i VRU-system: hög VOC-adsorptionsförmåga, enkel desorption, minimal adsorptionsvärme och förmågan att klara frekventa och upprepade regereringscykler.

Gasrening – tryckväxlingsadsorption

Mycket rena gaser används allt mer inom raffinering. Avlägsna utvinningsplatser kräver ofta att gasgenerering sker på plats. Aktivt kol spelar en viktig roll vid separationen av syre, väte och andra viktiga gaser från luften i tryckväxlingsadsorptionssystem, PSA. Jacobi’s kolserie PetroSorb™ för gasseparation är tillverkad av kokosnötskal och antracitkol genom ångaktiveringsprocesser, vilket säkerställer utmärkta cykelutbyten och en mycket ren slutprodukt.

Reformeringsgasbehandling

Gasåtervinningsprocessen resulterar ofta i föroreningar som är ogynnsamma för de olika behandlingsstegen, såsom ädelmetallkatalysatorer. Aktivt kol förlänger dessa katalysatorers livslängd och kan också utföra katalysatoriska funktioner vid tillverkningen av industriprodukter som fosgen, vinylklorid och vinylacetat. Jacobis PetroSorb™ GXB är ett bra heltäckande adsorbat att använda till detta.

Gasrening – borttagning av kvicksilver

Kvicksilver och dess reagerade biprodukter inom naturgas, petrokemi och raffinaderimatningsströmmar kan resultera i extrem korrosion av metallkomponenter. Jacobi erbjuder sin serie AddSorb™ VQ med högaktivt, impregnerat aktivt kol tillverkat genom ångaktivering av kokosnötskal (granulat) och antracitkol (pressat). Den kemiska impregnering som används ger exceptionellt hög belastningskapacitet och hög temperaturstabilitet för de allra mest krävande arbetsförhållanden.

Jacobi är stolta över att serva olje- och gasbranschen med ett omfattande utbud av produkter och tjänster. Du kan ladda ned vår broschyr som täcker denna sektor genom att klicka här.

Oil-br